Art. 29j. - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.36.202

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2001 r.
Art.  29j.

Urząd Dozoru Technicznego prowadzi rachunkowość według zasad określonych odrębną ustawą.