Art. 29i. - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.36.202

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2001 r.
Art.  29i.

Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, na wniosek ministra sprawującego nadzór nad specjalistycznymi organami dozoru technicznego, może wprowadzić, jako obowiązujące w tych organach, zasady określone w niniejszym rozdziale.