Art. 29h. - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.36.202

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2001 r.
Art.  29h.
1.
Zweryfikowany zysk Urzędu Dozoru Technicznego przeznacza się na:
1)
fundusz podstawowy - 70%,
2)
wpłatę do budżetu - 30%.
2.
Stratę, stanowiącą wynik finansowy Urzędu Dozoru Technicznego, wykazuje się jako zmniejszenie funduszu podstawowego.