Art. 29g. - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.36.202

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2001 r.
Art.  29g.
1.
Urząd Dozoru Technicznego tworzy następujące fundusze:
1)
fundusz podstawowy,
2)
fundusz z aktualizacji wyceny środków trwałych,
3)
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
4)
zakładowy fundusz nagród.
2.
Zasady tworzenia funduszy wymienionych w ust. 1 pkt 3 i 4 regulują odrębne przepisy.
3.
Fundusz podstawowy odzwierciedla wartość majątku wygospodarowanego w wyniku działalności ustawowej.
4.
Fundusz podstawowy zwiększa się o:
1)
część zweryfikowanego zysku bilansowego za poprzedni rok obrotowy,
2)
wartość składników majątkowych przejętych nieodpłatnie na podstawie decyzji i orzeczeń właściwych organów lub na podstawie odrębnych przepisów.
5.
Fundusz podstawowy zmniejsza się o wartość składników majątkowych przekazanych nieodpłatnie na podstawie decyzji i orzeczeń właściwych organów lub na podstawie odrębnych przepisów.