Art. 29c. - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.36.202

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2001 r.
Art.  29c.

Podstawą gospodarki finansowej Urzędu Dozoru Technicznego jest plan finansowy zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego.