Art. 29b. - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.36.202

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2001 r.
Art.  29b.
1.
Urząd Dozoru Technicznego pokrywa koszty swojej działalności z uzyskanych przychodów.
2.
Przychodami Urzędu Dozoru Technicznego są wpływy uzyskiwane z opłat, o których mowa w art. 35 ust. 1.