Art. 29a. - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.36.202

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2001 r.
Art.  29a.
1.
Urząd Dozoru Technicznego prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w niniejszej ustawie.
2.
Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o Urzędzie Dozoru Technicznego, rozumie się przez to Urząd Dozoru Technicznego wraz z inspektoratami dozoru technicznego.