Art. 29. - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.36.202

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2001 r.
Art.  29.
1.
Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa:
1)
szczegółowy zakres działania Urzędu Dozoru Technicznego i inspektoratów dozoru technicznego,
2)
specjalistyczne organy dozoru technicznego, ich zakres działania oraz podporządkowanie.
2. 14
Organizację Urzędu Dozoru Technicznego oraz jednostki organizacyjne jemu podporządkowane określa statut nadany przez Ministra Gospodarki.
14 Art. 29 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz.U.97.64.406) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 lipca 1997 r.