Art. 28. - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.36.202

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2001 r.
Art.  28.
1. 11
Ministrowie sprawujący nadzór nad specjalistycznymi organami dozoru technicznego wydają w porozumieniu z Ministrem Gospodarki przepisy, o których mowa w art. 20, dla urządzeń technicznych o szczególnej konstrukcji, sposobie eksploatacji lub przeznaczeniu, objętych dozorem technicznym tych organów.
2.
Ministrowie sprawujący nadzór nad specjalistycznymi organami dozoru technicznego ustalają dla urządzeń technicznych, o których mowa w ust. 1, warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie określonym w art. 26 ust. 2.
3. 12
Minister Obrony Narodowej może poddać dozorowi technicznemu podległych specjalistycznych organów dozoru technicznego urządzenia techniczne inne niż określone w art. 4 ust. 3 i 4, jeżeli urządzenia takie występują wyłącznie w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej lub w jednostkach wojskowych resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz w Straży Granicznej.
4. 13
Przepisy, o których mowa w ust. 1, wydawane przez Ministra Obrony Narodowej nie wymagają uzgodnienia z Ministrem Gospodarki.
11 Art. 28 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz.U.97.64.406) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 lipca 1997 r.
12 Art. 28 ust. 3:

- zmieniony przez art. 7 ustawy z dnia 21 lipca 1995 r. o zmianie ustaw: o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych, o Policji, o Urzędzie Ochrony Państwa, o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.95.104.515) z dniem 12 października 1995 r.

-zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz.U.97.64.406) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 lipca 1997 r.

13 Art. 28 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz.U.97.64.406) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 lipca 1997 r.