Art. 27. - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.36.202

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2001 r.
Art.  27.
1.
Specjalistyczne organy dozoru technicznego podlegają właściwym ministrom.
2. 9
Rada Ministrów tworzy specjalistyczne organy dozoru technicznego na wniosek właściwego ministra, złożony w porozumieniu z Ministrem Gospodarki.
3.
Specjalistyczne organy dozoru technicznego wykonują dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi o szczególnej konstrukcji, przeznaczeniu lub sposobie eksploatacji w zakresie określonym w art. 6 oraz nad innymi urządzeniami technicznymi w toku ich eksploatacji i napraw, jeżeli znajdują się w obszarze właściwości tych organów.
4. 10
Właściwi ministrowie w porozumieniu z Ministrem Gospodarki ustalają szczegółowy zakres działania oraz organizację specjalistycznych organów dozoru technicznego.
9 Art. 27 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz.U.97.64.406) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 lipca 1997 r.
10 Art. 27 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz.U.97.64.406) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 lipca 1997 r.