Art. 26. - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.36.202

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2001 r.
Art.  26.
1.
Urząd Dozoru Technicznego i podległe mu inspektoraty dozoru technicznego wykonują dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi objętymi ustawą, z wyłączeniem urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu specjalistycznych organów dozoru technicznego.
2.
Prezes Urzędu Dozoru Technicznego określa warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania materiałów i elementów przeznaczonych do budowy urządzeń technicznych, budowy tych urządzeń oraz ich eksploatacji i napraw, w szczególności dotyczące:
1)
konstrukcji,
2)
wykonania,
3)
osprzętu,
4)
oznaczeń,
5)
materiałów i wyrobów przeznaczonych do budowy i napraw,
6)
zakresu badań technicznych gotowych urządzeń i materiałów,
7)
rodzaju dokumentacji niezbędnej do objęcia dozorem i stwierdzenia prawidłowości wykonania,
8)
obliczeń wytrzymałościowych.