Art. 25. - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.36.202

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2001 r.
Art.  25.
1.
Do zakresu działania inspektoratów dozoru technicznego należy:
1)
wykonywanie dozoru technicznego w zakresie określonym w art. 6,
2)
wydawanie decyzji w sprawach wynikających z wykonywania dozoru technicznego,
3)
kontrola przestrzegania przepisów w zakresie dozoru technicznego oraz norm i zasad z zakresu bezpiecznej pracy urządzeń na terenie działania inspektoratu,
4)
nadawanie uprawnień zakładom do wytwarzania materiałów i elementów do budowy urządzeń technicznych oraz do wytwarzania i napraw urządzeń technicznych,
5)
sprawdzanie kwalifikacji osób wytwarzających materiały i elementy przeznaczone do budowy urządzeń technicznych, jak również wytwarzających, naprawiających, obsługujących i konserwujących te urządzenia,
6) 8
upoważnianie pracowników podmiotów gospodarczych do wykonywania czynności określonych w art. 31 ust. 1.
2.
Inspektoraty dozoru technicznego wykonują również zadania określone w art. 23 pkt 5, 6 i 7.
8 Art. 25 ust. 1 pkt 6 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz.U.97.64.406) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 lipca 1997 r.