Art. 24. - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.36.202

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2001 r.
Art.  24.
1.
Organami podległymi Urzędowi Dozoru Technicznego są inspektoraty dozoru technicznego.
2. 7
Minister Gospodarki, w drodze rozporządzenia, na wniosek prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, tworzy i znosi inspektoraty dozoru technicznego, określając ich terytorialny obszar działania oraz siedziby.
3.
Inspektoratem kieruje kierownik mianowany przez prezesa Urzędu Dozoru Technicznego.
7 Art. 24 ust. 2:

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz.U.97.64.406) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 lipca 1997 r.

- zmieniony przez art. 49 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U.97.141.943) z dniem 1 kwietnia 1999 r.