Art. 23. - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.36.202

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2001 r.
Art.  23.

Do zakresu działania Urzędu Dozoru Technicznego należy:

1)
nadzór i kontrola stosowania oraz przestrzegania przepisów o dozorze technicznym i norm, a także zasad z zakresu bezpieczeństwa techniki oraz nadzór nad organizowaniem i wykonywaniem dozoru technicznego.
2)
koordynowanie działalności w zakresie dozoru technicznego specjalistycznych organów dozoru technicznego, z wyjątkiem podległych Ministrowi Obrony Narodowej,
3)
inicjowanie działalności normalizacyjnej, współudział w opracowywaniu lub opracowywanie projektów norm, określających zasady i warunki bezpiecznej pracy urządzeń technicznych,
4)
prowadzenie analizy przyczyn i skutków uszkodzeń urządzeń technicznych oraz stała ocena stopnia zagrożenia stwarzanego przez te urządzenia,
5)
inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych oraz prowadzenie w tym zakresie badań diagnostycznych i ekspertyz,
6)
inicjowanie działalności mającej na celu podnoszenie zawodowych kwalifikacji projektantów, wytwórców oraz użytkowników w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych,
7)
popularyzowanie zagadnień związanych z bezpieczną pracą urządzeń technicznych oraz organizowanie doradztwa w tym zakresie,
8)
współpraca międzynarodowa w zakresie zagadnień dotyczących bezpiecznej pracy urządzeń technicznych,
9)
rozpatrywanie odwołań od decyzji inspektoratów dozoru technicznego.