Art. 22. - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.36.202

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2001 r.
Art.  22.
1.
Urząd Dozoru Technicznego jest centralnym organem administracji państwowej w zakresie Dozoru Technicznego.
2. 5
Urząd Dozoru Technicznego podlega Ministrowi Gospodarki.
3.
Urzędem Dozoru Technicznego kieruje prezes Urzędu Dozoru Technicznego.
4. 6
Prezes Rady Ministrów powołuje i odwołuje na wniosek Ministra Gospodarki prezesa Dozoru Technicznego.
5 Art. 22 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz.U.97.64.406) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 lipca 1997 r.
6 Art. 22 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz.U.97.64.406) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 lipca 1997 r.