Art. 21. - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.36.202

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2001 r.
Art.  21.

Organami dozoru technicznego są:

1)
Urząd Dozoru Technicznego,
2)
inspektoraty dozoru technicznego,
3)
specjalistyczne organy dozoru technicznego.