Art. 20. - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.36.202

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2001 r.
Art.  20. 4

Minister Gospodarki w zakresie dozoru technicznego, w drodze rozporządzenia, określa:

1)
zasady i tryb projektowania, wytwarzania materiałów i elementów przeznaczanych do budowy urządzeń technicznych, wytwarzania urządzeń technicznych oraz ich eksploatacji i napraw,
2)
kwalifikacje, jakie powinny posiadać osoby projektujące, wytwarzające, obsługujące, konserwujące i naprawiające urządzenia techniczne.
4 Art. 20 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz.U.97.64.406) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 lipca 1997 r.