Art. 2. - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.36.202

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2001 r.
Art.  2.
1.
Dozorem technicznym są określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska.
2.
Dozór techniczny jest wykonywany przez określone w ustawie organy dozoru technicznego.
3.
Wykonywanie dozoru technicznego przez organy dozoru technicznego nie zwalnia projektujących, wytwarzających, eksploatujących oraz naprawiających urządzenia techniczne od odpowiedzialności za jakość i stan urządzeń technicznych, mające wpływ na ich bezpieczną pracę, zgodnie z normami, przepisami o dozorze technicznym i innymi przepisami szczególnymi.