Art. 19. - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.36.202

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2001 r.
Art.  19.
1.
W postępowaniu przed organami dozoru technicznego stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
2.
Decyzje organów dozoru technicznego w sprawach określonych w art. 8 ust. 2 i 3 i art. 14 mogą być zaskarżane do sądu administracyjnego.
3.
Przepisu ust. 2 nie stosuje się do decyzji wydawanych przez specjalistyczne organy dozoru technicznego podległe Ministrowi Obrony Narodowej.