Art. 17. - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.36.202

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2001 r.
Art.  17.
1.
W razie nieprzestrzegania przez wytwarzającego lub eksploatującego urządzenie techniczne przepisów ustawy, przepisów lub warunków technicznych wydanych na jej podstawie, właściwy organ dozoru technicznego wydaje decyzję o wstrzymaniu eksploatacji urządzenia technicznego lub wycofaniu takiego urządzenia z obrotu i wstrzymaniu jego wytwarzania.
2.
Decyzję o wstrzymaniu eksploatacji urządzenia technicznego lub wycofaniu urządzenia technicznego z obrotu wydaje właściwy organ dozoru technicznego, także w razie stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska.
3.
Decyzję o wycofaniu urządzenia technicznego z obrotu z przyczyn określonych w ust. 2 właściwy organ dozoru technicznego podaje do publicznej wiadomości w formie komunikatu w środkach masowego przekazywania.
4.
Ponowne dopuszczenie do eksploatacji i obrotu urządzeń, o których mowa w ust. 1, następuje na zasadach określonych w art. 12 i 13.