Art. 16. - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.36.202

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2001 r.
Art.  16.
1.
Dokonanie przeróbki urządzenia technicznego wymaga uprzedniej zgody właściwego organu dozoru technicznego.
2.
Do urządzenia technicznego poddanego przeróbce stosuje się przepisy art. 12.