Art. 15. - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.36.202

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2001 r.
Art.  15.
1.
Dokonanie naprawy urządzenia technicznego objętego dozorem technicznym, z wyjątkiem urządzeń technicznych, o których mowa w art. 13, wymaga uprzedniego uzgodnienia z właściwym organem dozoru technicznego.
2.
W razie naprawy urządzenia technicznego, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 12.