Art. 14. - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.36.202

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2001 r.
Art.  14.
1.
Naprawiający urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym jest obowiązany posiadać uprawnienie zezwalające na dokonywanie napraw urządzeń, wydane przez właściwy organ dozoru technicznego.
2.
Do uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 8 ust. 2-5.
3. 3
Minister Gospodarki, w drodze rozporządzenia, określa warunki oraz tryb wydawania uprawnień zezwalających na dokonywanie napraw urządzeń technicznych.
3 Art. 14 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz.U.97.64.406) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 lipca 1997 r.