Art. 13. - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.36.202

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2001 r.
Art.  13.
1.
Decyzji zezwalającej na eksploatację nie wydaje się dla urządzeń technicznych znajdujących się w obrocie, jeżeli są oznaczone trwałym znakiem.
2.
Oznaczeniu trwałym znakiem podlegają urządzenia techniczne dopuszczone do obrotu na podstawie decyzji o dopuszczeniu do obrotu, wydanej przez właściwy organ dozoru technicznego.
3.
Organ dozoru technicznego może wydać decyzję, o której mowa w ust. 2, jeżeli urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym uproszczonym jest produkowane seryjnie na podstawie tej samej dokumentacji i według tej samej technologii oraz jest sprzedawane w stanie przygotowanym do eksploatacji.
4. 2
Minister Gospodarki określa zasady i tryb oznaczania trwałym znakiem, o którym mowa w ust. 1 i 2.
2 Art. 13 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. (Dz.U.97.64.406) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 lipca 1997 r.