Art. 12. - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.36.202

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2001 r.
Art.  12.
1.
Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym, z wyjątkiem określonych w art. 13, może być eksploatowane tylko po otrzymaniu decyzji zezwalającej na jego eksploatację, wydanej przez właściwy organ dozoru technicznego.
2.
Organ dozoru technicznego po przeprowadzeniu badań i kontroli, o których mowa w art. 11, wydaje decyzję zezwalającą na eksploatację, w której ustala formę dozoru technicznego, jaką będzie objęte urządzenie.