Art. 11. - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.36.202

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2001 r.
Art.  11.
1.
W toku wytwarzania urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym pełnym lub ograniczonym organ dozoru technicznego przeprowadza kontrolę wykonania określonych materiałów i elementów stosowanych do budowy tych urządzeń oraz przeprowadza badania prototypów urządzeń, a także wykonuje badania techniczne sprawdzające zgodność wykonania urządzenia technicznego z dokumentacją i warunkami technicznymi dozoru technicznego oraz prawidłowość jego budowy w warunkach gotowości do pracy oraz w czasie pracy (odbiór techniczny).
2.
W toku eksploatacji urządzenia technicznego objętego dozorem technicznym pełnym organ dozoru technicznego przeprowadza kontrolę stanu urządzenia u eksploatującego, wykonuje okresowe i doraźne badania techniczne oraz sprawdza kwalifikacje osób obsługujących i konserwujących urządzenie techniczne.
3.
W toku eksploatacji urządzenia technicznego objętego dozorem technicznym ograniczonym organ dozoru technicznego przeprowadza kontrolę stanu urządzenia u eksploatującego oraz wykonuje doraźne badania techniczne, a także sprawdza kwalifikacje osób obsługujących i konserwujących to urządzenie.
4.
W toku wytwarzania urządzenia technicznego objętego dozorem technicznym uproszczonym organ dozoru technicznego może sprawdzać, czy stosowane do wytwarzania urządzenia materiały i elementy są właściwe, oraz przeprowadzać badanie prototypu.