Art. 10. - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.36.202

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2001 r.
Art.  10.
1.
Wytwarzający urządzenia techniczne jest obowiązany zgłosić właściwemu organowi dozoru technicznego zamiar podjęcia produkcji określonego urządzenia technicznego na podstawie uzgodnionej dokumentacji technicznej.
2.
Organ dozoru technicznego, wydając uprawnienia, ustala formę wykonywania dozoru technicznego oraz wskazuje warunki techniczne dozoru technicznego, które powinny być stosowane do określonego urządzenia technicznego.
3.
Jeżeli bezpieczeństwo eksploatacji urządzenia technicznego uzasadnia zmianę formy wykonywania dozoru technicznego, organ dozoru technicznego może ustalić dla tego urządzenia inną formę wykonywania dozoru technicznego.
4.
Zmiany formy wykonywania dozoru technicznego, o której mowa w ust. 3, organ dozoru technicznego dokona po przeprowadzeniu wszechstronnej analizy przyczyn i skutków niebezpiecznych uszkodzeń oraz nieszczęśliwych wypadków bądź po stwierdzeniu bezawaryjnej pracy urządzenia technicznego, biorąc w szczególności pod uwagę warunki eksploatacji tego urządzenia.