Przepisy przejściowe i końcowe. - Rozdział 5 - Dozór techniczny. - Dz.U.1981.8.34 - OpenLEX

Rozdział 5 - Przepisy przejściowe i końcowe. - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1981.8.34

Akt utracił moc
Wersja od: 24 marca 1981 r.

Rozdział  5

Przepisy przejściowe i końcowe.

§  29.
Przepisy rozporządzenia nie dotyczą:
1)
urządzeń technicznych, które zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem wejścia w życie rozporządzenia nie były objęte dozorem technicznym, jeżeli zostały wyprodukowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia,
2)
urządzeń technicznych wymienionych w § 5 i 6 ust. 2, jeżeli są użytkowane na statkach morskich.
§  30.
Rodzaje urządzeń technicznych, podlegających dozorowi technicznemu, użytkowanych na statkach morskich i zakres tego dozoru określają odrębne przepisy.
§  31.
Urządzenia techniczne, o których mowa w § 6 ust. 2, wyprodukowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, mogą być objęte dozorem technicznym na wniosek zainteresowanego ministra, na zasadach ustalonych przez ministra, któremu podlega organ dozoru technicznego, mający wykonywać czynności dozorowe w stosunku do tych urządzeń.
§  32.
Urządzenia techniczne, które zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem wejścia w życie rozporządzenia podlegały dozorowi technicznemu w zakresie innym niż określony w rozporządzeniu, podlegają dozorowi technicznemu w zakresie określonym w rozporządzeniu.
§  33.
Dyrektor Urzędu kontroluje działalność specjalistycznych organów dozoru technicznego pod względem zgodności z przepisami dozoru technicznego.
§  34.
Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Energetyki i Energii Atomowej określi organizację oraz zasady i zakres działania organów wojskowego dozoru technicznego.
§  35.
Tracą moc:
1)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1961 r. w sprawie szczegółowego określenia rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu oraz zakresu tego dozoru nad poszczególnymi urządzeniami technicznymi (Dz. U. z 1962 r. Nr 6, poz. 20),
2)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1963 r. w sprawie organów dozoru technicznego (Dz. U. z 1963 r. Nr 10, poz. 56 i z 1977 r. Nr 1, poz. 7).
§  36.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.