Organy dozoru technicznego. - Rozdział 4 - Dozór techniczny. - Dz.U.1981.8.34 - OpenLEX

Rozdział 4 - Organy dozoru technicznego. - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1981.8.34

Akt utracił moc
Wersja od: 24 marca 1981 r.

Rozdział  4

Organy dozoru technicznego.

§  12.
Organami dozoru technicznego są:
1)
Urząd Dozoru Technicznego, zwany dalej "Urzędem", oraz podległe mu terenowe organy dozoru technicznego,
2)
specjalistyczne organy dozory technicznego,
3)
organy wojskowego dozoru technicznego.
§  13.
1.
Organ dozoru technicznego przy wykonywaniu czynności dozorowych może korzystać z wyników badań diagnostycznych, opinii i ekspertyz wyspecjalizowanych jednostek, w tym również jednostek projektujących lub wytwarzających urządzenia oraz specjalistów.
2.
W razie potrzeby organ dozoru technicznego może zażądać przeprowadzenia odpowiednich badań określonych urządzeń lub elementów przez specjalistyczne placówki naukowo-badawcze. Koszty tych badań ponoszą jednostki projektujące, wytwarzające lub użytkujące urządzenia, których dotyczą badania.
§  14.
1.
Dokumenty wydane za granicą przez właściwy w danym państwie organ dozoru technicznego, stwierdzające dokonanie odbioru lub dopuszczające urządzenie techniczne do ruchu i obrotu, mogą być uznane w Polsce za ważne na równi z odpowiednimi polskimi dokumentami, po stwierdzeniu przez polski organ dozoru technicznego, właściwy do decydowania w sprawach dopuszczania do ruchu i obrotu niektórych urządzeń technicznych, że warunki techniczne, na podstawie których urządzenie zostało odebrane lub dopuszczone do ruchu i obrotu za granicą, zapewniają bezpieczeństwo nie mniejsze niż polskie przepisy dozoru technicznego.
2.
Z wnioskami w sprawie uznania dokumentu oraz dopuszczenia do ruchu i do obrotu urządzeń technicznych w wypadkach, o których mowa w ust. 1, występują jednostki organizacyjne, na których wniosek urządzenia mają być zakupione za granicą.
§  15.
1.
Czynności dozorowe wykonują upoważnieni pracownicy organów dozoru technicznego, zwani dalej "pracownikami dozoru technicznego", na podstawie poleceń kierowników organów dozoru technicznego oraz legitymacji służbowych. Wzór polecenia ustala dyrektor Urzędu.
2.
Pracownik dozoru technicznego jest uprawniony do wstępu do pomieszczeń i obiektów, w których znajdują się urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu, oraz do poruszania się w tych pomieszczeniach i obiektach, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
3.
Pracownik dozoru technicznego nie podlega rewizji osobistej przewidzianej w wewnętrznych regulaminach jednostki, w której wykonuje czynności dozorowe.
§  16.
Użytkownik lub wytwórca, u którego znajdują się urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu, jest obowiązany:
1)
zapewnić środki i warunki niezbędne do sprawnego wykonania czynności dozorowych przez pracownika dozoru technicznego,
2)
udzielić pracownikowi dozoru technicznego żądanych informacji.
§  17.
Organy dozoru technicznego przy wydawaniu decyzji w sprawach dozoru technicznego są niezależne i kierują się obowiązującymi przepisami dozoru technicznego.
§  18.
Urząd jest organem kierującym wykonywaniem dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi podlegającymi dozorowi technicznemu.
§  19.
1.
Do zakresu działania Urzędu należy ogólne kierownictwo, nadzór i kontrola nad wykonywaniem dozoru technicznego, a w szczególności:
1)
wykonywanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów dozoru technicznego i zasad bezpieczeństwa techniki,
2)
opracowywanie projektów przepisów dozoru technicznego oraz interpretacji tych przepisów,
3)
ustalanie technicznych warunków dotyczących poszczególnych rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu,
4)
prowadzenie działalności normalizacyjnej, w tym opracowywanie norm i innych dokumentów normalizacyjnych, w zakresie bezpieczeństwa urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu,
5)
udzielanie zezwoleń na odstępstwa od wymagań przewidzianych w przepisach dozoru technicznego, jeżeli przepisy te przewidują taką możliwość,
6)
stałe i doraźne kontrolowanie działalności terenowych organów dozoru technicznego,
7)
organizowanie i prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w organach dozoru technicznego oraz osób zatrudnionych w innych jednostkach w zakresie bezpieczeństwa techniki,
8)
inicjowanie badań naukowo-technicznych w zakresie bezpieczeństwa techniki,
9)
występowanie z odpowiednimi wnioskami w sprawach przestrzegania przepisów dozoru technicznego,
10)
prowadzenie prac mających na celu ustalanie metod badań diagnostycznych i ekspertyzowych oraz wdrażanie ustalonych metod,
11)
inicjowanie, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności w dziedzinie pomiarów technicznych, diagnostyki i ekspertyz w zakresie niezbędnym do prawidłowej eksploatacji urządzeń technicznych,
12)
weryfikowanie form i metod nadzorowania, prowadzone na podstawie oceny stopnia zagrożenia oraz analiz awaryjności poszczególnych rodzajów i grup urządzeń technicznych,
13)
rozpatrywanie odwołań od decyzji wydawanych przez terenowe organy dozoru technicznego,
14)
popularyzowanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem techniki oraz organizowanie doradztwa w tym zakresie.
2.
Urząd wykonując swoje zadania współdziała z właściwymi organami administracji państwowej, placówkami naukowo-badawczymi, stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, inspekcją pracy, związkami zawodowymi oraz innymi organami i organizacjami.
§  20.
1.
Urzędem kieruje dyrektor.
2.
Dyrektora Urzędu i jego zastępców powołuje i odwołuje Minister Energetyki i Energii Atomowej.
§  21.
1.
Terenowymi organami dozoru technicznego są inspektoraty dozoru technicznego.
2.
Inspektoraty dozoru technicznego tworzy i znosi Minister Energetyki i Energii Atomowej, określając ich terytorialny zakres działania oraz siedzibę.
§  22.
Do zakresu działania inspektoratów dozoru technicznego należy:
1)
wykonywanie kontroli na przestrzeganiem przepisów dozoru technicznego i zasad bezpieczeństwa techniki na obszarze działania inspektoratu dozoru technicznego,
2)
prowadzenie rejestracji i wykonywanie odbioru technicznego urządzeń technicznych przed ich dopuszczeniem do ruchu,
3)
wykonywanie okresowych i nadzwyczajnych badań urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu,
4)
sprawdzanie i ocena projektów przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym także modernizacyjnych, w zakresie dozoru technicznego z punktu widzenia bezpieczeństwa techniki,
5)
sprawdzanie i ocena dokumentacji technicznej prototypów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu z punktu widzenia jej zgodności z normami, przepisami dozoru technicznego oraz zasadami bezpieczeństwa techniki,
6)
wydawanie wytwórcom materiałów i urządzeń technicznych zezwoleń na spawanie urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu oraz wykonywanie u tych wytwórców kontroli przestrzegania warunków zezwolenia,
7)
dopuszczanie do ruchu oraz wstrzymywanie ruchu urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu,
8)
dopuszczanie do ruchu i obrotu niektórych urządzeń technicznych jako typowych,
9)
prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników inspektoratów oraz innych pracowników w zakresie szczególnych badań i metod badawczych,
10)
sprawdzanie kwalifikacji osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne w wypadkach przewidzianych w przepisach dozoru technicznego,
11)
udzielanie zezwoleń na odstępstwa od warunków technicznych w indywidualnych wypadkach, jeżeli przepisy dozoru technicznego przewidują taką możliwość,
12)
kontrola i nadzór nad przestrzeganiem przez projektantów, wytwórców i użytkowników urządzeń norm i przepisów dozoru technicznego oraz występowanie z odpowiednimi wnioskami w razie ich naruszenia.
§  23.
Inspektoratem dozoru technicznego kieruje kierownik powoływany i odwoływany przez dyrektora Urzędu.
§  24.
1.
Organizację wewnętrzną Urzędu, zasady organizacji wewnętrznej terenowych organów dozoru technicznego oraz zaplecza badań diagnostycznych i ekspertyzowych określa statut Urzędu, nadany przez Ministra Energetyki i Energii Atomowej.
2.
Szczegółową organizację wewnętrzną inspektoratów dozoru technicznego oraz zaplecza badań diagnostycznych i ekspertyzowych ustala dyrektor Urzędu na wniosek kierownika właściwej jednostki.
§  25.
1.
Specjalistycznymi organami dozoru technicznego są:
1)
organy dozoru technicznego żeglugi morskiej - podlegające Ministrowi Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej,
2)
organy kolejowego dozoru technicznego - podlegające Ministrowi Komunikacji.
2.
Organami dozoru technicznego żeglugi morskiej są:
1)
Główny Inspektorat Dozoru Technicznego w resorcie handlu zagranicznego i gospodarki morskiej,
2)
urzędy morskie,
3)
Polski Rejestr Statków.
3.
Organami kolejowego dozoru technicznego są:
1)
Główny Inspektorat Kolejowego Dozoru Technicznego (w przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe") i podległe mu
2)
inspektoraty kolejowego dozoru technicznego.
4.
Kierowników specjalistycznych organów dozoru technicznego powołują i odwołują ministrowie, którym te organy podlegają.
5.
Szczegółową organizację wewnętrzną specjalistycznych organów dozoru technicznego określają właściwi ministrowie.
§  26.
Specjalistycznemu dozorowi technicznemu organów dozoru technicznego żeglugi morskiej podlegają urządzenia techniczne na statkach morskich, dźwignice służące do przeładunków towarów w portach morskich oraz urządzenia techniczne w specjalistycznych portowych bazach przeładunkowych, których miejscem pracy jest teren administrowany przez urzędy morskie.
§  27.
Specjalistycznemu dozorowi technicznemu organów kolejowego dozoru technicznego podlegają urządzenia techniczne:
1)
zainstalowane na obszarze i taborze kolejowym,
2)
eksploatowane przez przedsiębiorstwo "Polskie Koleje Państwowe" oraz przez przedsiębiorstwa stanowiące zaplecze kolei i przedsiębiorstwa żeglugi śródlądowej, podległe Ministrowi Komunikacji,
3)
urządzenia transportowe linowe i linowo-terenowe służące do publicznego przewozu osób w celach turystyczno-sportowych.
§  28.
1.
Do zakresu działania Głównego Inspektoratu Dozoru Technicznego w resorcie handlu zagranicznego i gospodarki morskiej oraz Głównego Inspektoratu Kolejowego Dozoru Technicznego (§ 25 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1) należy:
1)
wykonywanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów dozoru technicznego i zasad bezpieczeństwa techniki,
2)
opracowywanie projektów przepisów dotyczących urządzeń technicznych, podlegających specjalistycznemu dozorowi technicznemu, o których mowa w art. 13 ust. 2 i 3 ustawy, oraz interpretacji tych przepisów,
3)
ustalanie technicznych warunków dotyczących poszczególnych rodzajów urządzeń technicznych podlegających specjalistycznemu dozorowi technicznemu,
4)
udzielanie zezwoleń na odstępstwa od wymagań przewidzianych w przepisach i technicznych warunkach, o których mowa w pkt 2 i 3, jeżeli te przepisy i warunki przewidują możliwość udzielania takich zezwoleń,
5)
organizowanie i prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w specjalistycznych organach dozoru technicznego,
6)
występowanie z odpowiednimi wnioskami w razie nieprzestrzegania przepisów dozoru technicznego,
7)
sprawdzanie i ocena projektów przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym modernizacyjnych, w zakresie objętym specjalistycznym dozorem technicznym, z punktu widzenia bezpieczeństwa techniki,
8)
dopuszczanie do ruchu i obrotu niektórych urządzeń technicznych, podlegających specjalistycznemu dozorowi technicznemu, jako typowych,
9)
wydawanie wytwórcom materiałów i urządzeń technicznych zezwoleń na spawanie urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu specjalistycznych organów dozoru technicznego oraz wykonywanie u tych wytwórców kontroli przestrzegania warunków zezwolenia,
10)
rozpatrywanie odwołań od decyzji wydawanych przez podległe specjalistyczne organy dozoru technicznego,
11)
współpraca z Urzędem Dozoru Technicznego, podległymi mu terenowymi organami dozoru technicznego oraz innymi organami i instytucjami w zakresie dozoru technicznego.
2.
Do zakresu działania urzędów morskich oraz inspektoratów kolejowego dozoru technicznego (§ 25 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2) należy wykonywanie, zgodnie z przepisami § 22, czynności dozorowych w zakresie urządzeń technicznych podlegających specjalistycznemu dozorowi technicznemu.
3.
Do zakresu działania Polskiego Rejestru Statków (§ 25 ust. 2 pkt 3) należy wykonywanie czynności dozorowych w zakresie urządzeń technicznych, podlegających specjalistycznemu dozorowi technicznemu, użytkowanych na statkach morskich.