Zakres dozoru technicznego nad poszczególnymi rodzajami urządzeń technicznych. - Rozdział 3 - Dozór techniczny. - Dz.U.1981.8.34 - OpenLEX

Rozdział 3 - Zakres dozoru technicznego nad poszczególnymi rodzajami urządzeń technicznych. - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1981.8.34

Akt utracił moc
Wersja od: 24 marca 1981 r.

Rozdział  3

Zakres dozoru technicznego nad poszczególnymi rodzajami urządzeń technicznych.

§  7.
Dozór techniczny wykonywany w pełnym rozmiarze czynności dozorowych, określonych w art. 3 ust. 1 ustawy (dozór stały), polega na:
1)
prowadzeniu rejestracji urządzeń technicznych,
2)
sprawdzaniu i ocenie dokumentacji technicznej prototypów urządzeń technicznych i urządzeń technicznych produkowanych jednostkowo, z punktu widzenia jej zgodności z normami oraz przepisami dozoru technicznego,
3)
wydawaniu wytwórcom materiałów i urządzeń technicznych zezwoleń na spawanie urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu oraz wykonywaniu u tych wytwórców kontroli przestrzegania warunków zezwolenia,
4)
wykonywaniu badań odbiorczych urządzeń technicznych przed dopuszczeniem ich do ruchu,
5)
dopuszczaniu do ruchu urządzeń technicznych,
6)
wykonywaniu okresowych i nadzwyczajnych badań urządzeń technicznych,
7)
wstrzymywaniu ruchu urządzeń technicznych w razie nieprzestrzegania przez użytkowników przepisów dozoru technicznego lub gdy dalsze użytkowanie urządzeń może stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego, mienia lub środowiska,
8)
sprawdzaniu kwalifikacji osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne w wypadkach przewidzianych w przepisach dozoru technicznego,
9)
nadzorze i kontroli nad przestrzeganiem przepisów dozoru technicznego we wszystkich fazach procesu technicznego.
§  8.
Dozorem stałym są objęte następujące urządzenia techniczne:
1)
kotły parowe o nadciśnieniu wyższym od 0,07 MPa (0,7 kG/cm2), z wyjątkiem objętych dozorem ograniczonym kotłów o nadciśnieniu nie wyższym od 0,5 MPa (5 kG/cm2) i iloczynie nadciśnienia oraz pojemności nie wyższym od 0,06 MPa x m2 (600 kG/cm2 x 1), jeżeli są one wyposażone w odpowiednią automatykę i ogrzewane grzałkami elektrycznymi lub paliwem spalanym strumieniowo,
2)
kotły cieczowe, w tym wodne, o temperaturze cieczy przekraczającej temperaturę wrzenia, przy nadciśnieniu 0,07 MPa (0,7 kG/cm2), z wyjątkiem objętych dozorem ograniczonym kotłów o iloczynie nadciśnienia i pojemności nie wyższym od 0,03 MPa x m2 (300 kG/cm2 x 1),
3)
zbiorniki stałe o nadciśnieniu wyższym od 0,07 MPa (0,7 kG/cm2), z wyjątkiem objętych dozorem ograniczonym:
a)
zbiorników o nadciśnieniu nie wyższym od 1,6 MPa (16 kG/cm2) i pojemności nie większej od 5 m3 (5.000 l), wchodzących w skład instalacji wodociągowych zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych,
b)
zbiorników sprężonego powietrza o nadciśnieniu nie wyższym od 1,6 MPa (16 kG/cm2) i iloczynie nadciśnienia oraz pojemności nie wyższym od 1 MPa x m3 (10.000 kG/cm2 x 1),
c)
powietrznych zbiorników hamulcowych, zainstalowanych na pojazdach mechanicznych,
d)
zbiorników w instalacjach chłodniczych,
e)
zbiorników powietrza użytkowanych w instalacjach wyłącznie w związku z potrzebami ruchowymi rozdzielni i stacji elektroenergetycznych,
f)
zbiorników o iloczynie nadciśnienia i pojemności nie wyższym od 0,03 MPa x m3 (300 kG/cm2 x 1),
g)
zbiorników o nadciśnieniu nie wyższym od 3 MPa (30 kG/cm2), wypełnionych całkowicie cieczą o temperaturze nie przekraczającej temperatury wrzenia przy nadciśnieniu 0,07 MPa (0,7 kG/cm2),
h)
rozdzielaczy i kolektorów w instalacjach rurociągowych,
i)
schładzaczy pary poza kotłem, kondensatorów turbin oraz odoliwiaczy i odwadniaczy,
4)
zbiorniki powietrza o nadciśnieniu wyższym od 1,6 MPa (16 kG/cm2) i pojemności większej od 5 m3, użytkowane w instalacjach w związku z potrzebami ruchowymi rozdzielni i stacji elektroenergetycznych, ustawiane w budynkach rozdzielni i stacji elektroenergetycznych ze stałą obsługą albo w budynkach, w których są lokale mieszkalne,
5)
wymienniki ciepła o przestrzeni grzanej będącej kotłem cieczowym i przestrzeni grzejnej będącej zbiornikiem stałym, jeżeli kocioł lub zbiornik stały podlega dozorowi stałemu, z wyjątkiem objętych dozorem ograniczonym wymienników ciepła o temperaturze cieczy grzanej nie wyższej od temperatury wrzenia przy nadciśnieniu 0,07 MPa (0,7 kG/cm2) oraz iloczynie nadciśnienia i pojemności wyższym od 0,03 MPa x m3 (300 kG/cm2 x 1), jeżeli zbiornik stały jest wężownicą,
6)
zbiorniki przenośne o nadciśnieniu wyższym od 0,07 MPa (0,7 kG/cm2) oraz pojemności większej od 0,002 m3 (2 l), z wyjątkiem objętych dozorem ograniczonym:
a)
zbiorników stanowiących część składową gaśnic pożarniczych o nadciśnieniu próbnym nie wyższym od 3 MPa (30 kG/cm2) i pojemności większej od 0,00035 m3 (350 cm3), ale nie większej od 0,012 m3 (12 l),
b)
zbiorników przeznaczonych do magazynowania paliwa dla pojazdu, z którym są trwale połączone,
7)
bezciśnieniowe zbiorniki-cysterny, przeznaczone do przewozu drogowego i kolejowego materiałów niebezpiecznych, oraz kontenery do transportu wypalonego paliwa jądrowego,
8)
wytwornice acetylenowe, z wyjątkiem objętych dozorem ograniczonym wytwornic acetylenowych:
a)
służących do zasilania urządzeń do oświetlania, gotowania lub ogrzewania, jednak bez zastosowania sprężonego powietrza lub tlenu oraz jeżeli ładunek karbidu nie przekracza 0,5 kg,
b)
o ładunku karbidu do 10 kg i nadciśnieniu nie wyższym od 0,01 MPa (1.000 mm słupa wody), jeżeli będą użytkowane jako wytwornice przenośne bądź jeżeli będą przyłączone do rurociągu stałego zasilającego nie więcej niż dwa punkty odbioru acetylenu,
9)
rurociągi parowe i ich armatura, łączące kocioł z turbiną w blokach energetycznych, oraz rozdzielacze i kolektory tych rurociągów,
10)
suwnice z napędem nieręcznym, zwanym dalej "napędem mechanicznym", zaliczone do 5 i 6 grupy natężenia pracy,
11)
żurawie z napędem mechanicznym o udźwigu większym od 0,25 t lub momencie obciążenia większym od 10 kNm (1.000 kGm), wytwarzane jednostkowo, oraz te żurawie wytwarzane seryjnie, których udźwig jest równy 4 t lub większy od 4 t albo moment obciążenia jest większy od 300 kNm (30 Tm),
12)
układnice do układania torów, których udźwig jest równy 5 t lub większy od 5 t,
13)
dźwigi osobowe i osobowo-towarowe,
14)
wyciągi towarowe o udźwigu równym 5 t lub większym od 5 t,
15)
dźwignice linotorowe o udźwigu równym 0,5 t lub większym od 0,5 t,
16)
przenośniki,
17)
urządzenia transportowe linowe i linowo-terenowe, służące do publicznego przewozu osób w celach turystyczno-sportowych,
18)
dźwignice nie wymienione w pkt 10-16, eksploatowane w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych zagrożonych wybuchem albo służące do przemieszczania materiałów niebezpiecznych,
19)
urządzenia techniczne wymienione w § 6 ust. 1.
§  9.
1.
Dozorem technicznym ograniczonym do wykonywania czynności dozorowych określonych w § 7 pkt 1-5, 7 i 8 oraz do nadzwyczajnych badań urządzeń technicznych są objęte następujące urządzenia techniczne:
1)
kotły parowe:
a)
o nadciśnieniu nie wyższym od 0,07 MPa (0,7 kG/cm2),
b)
o nadciśnieniu nie wyższym od 0,5 MPa (5 kG/cm2) i iloczynie nadciśnienia oraz pojemności nie wyższym od 0,06 MPa x m3 (600 kG/cm2 x 1), jeżeli są one wyposażone w odpowiednią automatykę i ogrzewane grzałkami elektrycznymi lub paliwem spalanym strumieniowo,
2)
kotły cieczowe, w tym wodne:
a)
o temperaturze cieczy nie przekraczającej temperatury wrzenia, przy nadciśnieniu 0,07 MPa (0,7 kG/cm2), a przewyższającej temperaturę wrzenia przy ciśnieniu atmosferycznym,
b)
o temperaturze cieczy przekraczającej temperaturę wrzenia przy nadciśnieniu 0,07 MPa (0,7 kG/cm2) i iloczynie nadciśnienia oraz pojemności nie wyższym od 0,03 MPa x m3 (300 kG/cm2 x 1),
3)
następujące zbiorniki stałe o nadciśnieniu wyższym od 0,07 MPa (0,7 kG/cm2):
a)
zbiorniki o nadciśnieniu nie wyższym od 1,6 MPa (16 kG/cm2) i pojemności nie większej od 5 m3 (5.000 l), wchodzące w skład instalacji wodociągowych zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych,
b)
zbiorniki sprężonego powietrza o nadciśnieniu nie wyższym od 1,6 MPa (16 kG/cm2) i iloczynie nadciśnienia oraz pojemności nie wyższym od 1 MPa x m3 (10.000 kG/cm2 x 1),
c)
powietrzne zbiorniki hamulcowe zainstalowane na pojazdach mechanicznych,
d)
zbiorniki w instalacjach chłodniczych,
e)
zbiorniki powietrza użytkowane w instalacjach wyłącznie w związku z potrzebami ruchowymi rozdzielni i stacji elektroenergetycznych,
4)
nie objęte dozorem stałym wymienniki ciepła o przestrzeni grzanej będącej kotłem cieczowym i przestrzeni grzejnej będącej zbiornikiem stałym, jeżeli kocioł lub zbiornik stały podlega dozorowi technicznemu ograniczonemu do czynności dozorowych określonych w ust. 1, a także wymienniki ciepła o temperaturze cieczy grzanej nie wyższej od temperatury wrzenia przy nadciśnieniu 0,07 MPa (0,7 kG/cm2) i iloczynie nadciśnienia oraz pojemności wyższym od 0,03 MPa x m3 (300 kG/cm2 x 1), jeżeli zbiornik stały jest wężownicą,
5)
zbiorniki przenośne o nadciśnieniu wyższym od 0,07 MPa (0,7 kG/cm2) i pojemności większej od 0,00035 m3 (350 cm3), ale nie większej od 0,002 m3 (2 l), oraz następujące zbiorniki przenośne nie objęte dozorem stałym:
a)
zbiorniki stanowiące część składową gaśnic pożarniczych o nadciśnieniu próbnym nie przekraczającym 3 MPa (30 kG/cm2) i pojemności większej od 0,00035 m3 (350 cm3), ale nie większej od 0,012 m3 (12 l),
b)
zbiorniki przeznaczone do magazynowania paliwa dla pojazdu, z którym są trwale połączone,
6)
wytwornice acetylenowe o ładunku karbidu do 10 kg i nadciśnieniu nie wyższym od 0,01 MPa (1.000 mm słupa wody), jeżeli będą użytkowane jako wytwornice przenośne bądź jeżeli będą przyłączone do rurociągu stałego zasilającego nie więcej niż dwa punkty odbioru acetylenu,
7)
wciągarki i wciągniki:
a)
z napędem ręcznym o udźwigu równym 1 t lub większym od 1 t,
b)
z napędem mechanicznym o udźwigu równym 0,25 t lub większym od 0,25 t,
8)
suwnice:
a)
z napędem ręcznym o udźwigu równym 1 t lub większym od 1 t,
b)
z napędem mechanicznym o udźwigu równym 1 t lub większym od 0,25 t,
9)
żurawie:
a)
z napędem ręcznym o udźwigu równym 1 t lub większym od 1 t lub momencie obciążenia przekraczającym 50 kNm (5.000 kGm),
b)
z napędem mechanicznym o udźwigu równym 0,125 t lub większym od 0,125 t lub momencie obciążenia przekraczającym 5 kNm (500 kGm), z wyjątkiem żurawi specjalnych drogowego pogotowia technicznego, przeznaczonych do ściągania pojazdów,
c)
wchodzące w skład maszyn uniwersalnych (np. koparki, maszyny rolnicze) albo stanowiące wyposażenie samochodów, przyczep lub naczep, a służące do ich załadowania lub wyładowania,
10)
układnice magazynowe o udźwigu równym 0,125 t lub większym od 0,125 t, jeżeli wraz z wodzakiem przemieszczającym ładunek porusza się kabina lub platforma sterownicza,
11)
dźwigi towarowe o udźwigu równym 0,5 t lub większym od 0,5 t,
12)
podesty ruchome o wysokości podnoszenia powyżej 3 m.
2.
Dozorem technicznym ograniczonym do wykonywania czynności dozorowych określonych w § 7 pkt 2, 3 i 9 oraz nadzwyczajnych badań urządzeń technicznych są objęte następujące urządzenia techniczne:
1)
kotły cieczowe, w tym wodne - o ciśnieniu wyższym od atmosferycznego i temperaturze cieczy niższej od temperatury wrzenia przy ciśnieniu atmosferycznym,
2)
zbiorniki stałe o nadciśnieniu nie wyższym od 0,07 MPa (0,7 kG/cm2),
3)
następujące zbiorniki stałe o nadciśnieniu wyższym od 0,07 MPa (0,7 kG/cm2) nie objęte dozorem stałym:
a)
zbiorniki o iloczynie nadciśnienia i pojemności nie wyższym od 0,03 MPa x m3 (300 kG/cm2 x 1),
b)
zbiorniki o nadciśnieniu nie wyższym od 3 MPa (30 kG/cm2), wypełnione całkowicie cieczą o temperaturze nie przekraczającej temperatury wrzenia przy nadciśnieniu 0,07 MPa (0,7 kG/cm2),
c)
rozdzielacze i kolektory w instalacjach rurociągowych,
d)
schładzacze pary poza kotłem, kondensatory turbin oraz odoliwiacze i odwadniacze,
4)
wymienniki ciepła nie objęte dozorem stałym i ograniczonym do czynności dozorowych wymienionych w ust. 1, o przestrzeni grzanej będącej kotłem cieczowym i przestrzeni grzejnej będącej zbiornikiem stałym, jeżeli kocioł lub zbiornik stały podlega dozorowi ograniczonemu do czynności określonych w ust. 2,
5)
wytwornice acetylenowe służące do zasilania urządzeń do oświetlania, gotowania lub ogrzewania, jednak bez zastosowania sprężonego powietrza lub tlenu oraz jeżeli ładunek karbidu nie przekracza 0,5 kg,
6)
wciągarki i wciągniki:
a)
z napędem ręcznym o udźwigu mniejszym od 1 t,
b)
z napędem mechanicznym o udźwigu mniejszym od 0,25 t,
7)
suwnice:
a)
z napędem ręcznym o udźwigu mniejszym od 1 t,
b)
z napędem mechanicznym o udźwigu mniejszym od 0,25 t,
8)
żurawie:
a)
z napędem ręcznym o udźwigu mniejszym od 1 t albo momencie obciążenia równym 50 kNm lub mniejszym od 50 kNm (5.000 kGm),
b)
z napędem mechanicznym o udźwigu mniejszym od 0,125 t albo momencie obciążenia równym 5 kNm lub mniejszym od 5 kNm (500 kGm),
c)
specjalne drogowego pogotowia technicznego przeznaczone do ściągania pojazdów,
9)
układnice magazynowe o udźwigu mniejszym od 0,125 t, jeżeli wraz z wodzakiem przemieszczającym ładunek porusza się kabina lub platforma sterownicza, oraz inne układnice nie wymienione w § 9 ust. 1, niezależnie od udźwigu i sposobu sterowania,
10)
dźwigi towarowe o udźwigu mniejszym od 0,05 t,
11)
podesty ruchome o wysokości podnoszenia równej 3 m lub niższej od 3 m.
§  10.
1.
Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wymienionymi w § 9 ust. 1, produkowanymi seryjnie (w liczbie nie mniejszej od 50 sztuk rocznie), na podstawie tej samej dokumentacji, według tej samej technologii, które opuszczają zakład wytwórczy w stanie przygotowanym do eksploatacji (urządzenia typowe), nie obejmuje czynności dozorowych określonych w § 7 pkt 1, 4 i 6, a dopuszczenie ich do ruchu i obrotu jako urządzeń typowych następuje na podstawie decyzji właściwego organu dozoru technicznego oraz pod warunkiem oznaczenia ich trwałym (stałym) znakiem.
2.
Dopuszczenie do ruchu i obrotu urządzeń technicznych wymienionych w § 9 ust. 2 następuje pod warunkiem oznaczenia ich trwałym (stałym) znakiem.
3.
Przez oznaczenie trwałym (stałym) znakiem, o którym mowa w ust. 1 i 2, wytwórca stwierdza, że urządzenie techniczne oznaczone tym znakiem zostało wyprodukowane w sposób ściśle odpowiadający przepisom dozoru technicznego.
4.
Minister Energetyki i Energii Atomowej w porozumieniu z Ministrami Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej oraz Komunikacji ustali wzór trwałego (stałego) znaku oraz szczegółowe zasady oznaczania urządzeń technicznych tym znakiem.
5.
Warunek oznaczenia urządzeń technicznych określonych w ust. 1 i 2 trwałym (stałym) znakiem uważa się za spełniony, jeżeli urządzenia zostały oznaczone znakiem bezpieczeństwa stosownie do przepisów wydanych na podstawie art. 14 ustawy z dnia 8 lutego 1979 r. o jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 2, poz. 7).
§  11.
W odniesieniu do urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, nie wymienionych w § 8 i 9, stosuje się przepisy dozoru technicznego w zakresie niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa.