Rodzaje urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. - Rozdział 2 - Dozór techniczny. - Dz.U.1981.8.34 - OpenLEX

Rozdział 2 - Rodzaje urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1981.8.34

Akt utracił moc
Wersja od: 24 marca 1981 r.

Rozdział  2

Rodzaje urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

§  5.
Dozorowi technicznemu podlegają następujące rodzaje urządzeń technicznych:
1)
urządzenia ciśnieniowe, w których są zawarte płyny (ciecze, gazy) lub materiały sypkie, o ciśnieniu różnym od atmosferycznego, a w szczególności:
a)
kotły parowe, przeznaczone do wytwarzania pary z cieczy energetycznej z użyciem ciepła uzyskanego w drodze reakcji egzotermicznych lub z energii elektrycznej,
b)
kotły wodne, przeznaczone do podgrzewania wody bez zmiany stanu skupienia, pobierające ciepło uzyskane w drodze reakcji egzotermicznych lub z energii elektrycznej,
c)
zbiorniki stałe, przeznaczone do magazynowania płynów lub materiałów sypkich albo do prowadzenia w nich procesu technologicznego pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego, w tym również wymienniki ciepła, tj. zbiorniki złożone z dwóch albo więcej przestrzeni oddzielonych ściankami, przeznaczone do wymiany ciepła między przepływającymi czynnikami,
d)
zbiorniki przenośne (transportowe), przeznaczone do transportu płynów lub materiałów sypkich, zmieniające miejsce między napełnieniem i opróżnieniem albo przeznaczone do magazynowania paliwa dla pojazdu, z którym są trwale połączone,
e)
wytwornice acetylenowe stałe i przenośne, przeznaczone do wytwarzania acetylenu w wyniku reakcji chemicznej między wodą i węglikiem wapnia, wraz ze zbiornikami służącymi do magazynowania, schładzania, osuszania i oczyszczania acetylenu oraz urządzeniami zabezpieczającymi, umieszczonymi na przewodach rozprowadzających albo bezpośrednio na wytwornicy,
2)
dźwignice, tj. środki transportu o zasięgu ograniczonym i ruchu przerywanym, przeznaczone do przemieszczania osób lub ładunków, a w szczególności:
a)
wciągarki i wciągniki, przeznaczone do przemieszczania osób lub ładunków w pionie lub w pionie i poziomie w jednej płaszczyźnie pionowej za pośrednictwem cięgna zakończonego urządzeniem chwytającym, wraz z koniecznym wyposażeniem,
b)
suwnice, przeznaczone do przemieszczania ładunków w pionie, poziomie lub w pionie i poziomie w przestrzeni ograniczonej skrajnymi położeniami wciągarki lub wciągnika oraz skrajnymi położeniami suwnicy,
c)
żurawie, których wysięgnik może wykonywać ruchy obrotowe w płaszczyźnie poziomej, pionowej lub pionowej i poziomej jednocześnie,
d)
układnice, przeznaczone do składowania ładunków w magazynach, zwane dalej "magazynowymi",
e)
dźwigi składające się z podstawy ładunkowej (kabiny, platformy itp.), prowadzonej w prowadnicach, i przemieszczającego ją zespołu napędowego (wciągarki, wciągnika, dźwignika śrubowego, tłokowego lub zębatkowego), przeznaczone do pionowego przemieszczania osób lub ładunków,
f)
wyciągi towarowe, w tym również wyciągi statków, składające się z podstawy ładunkowej (wózek, kosz itp.), prowadzonej w pochyłych prowadnicach, przystosowane do pochyłego przemieszczania ładunków za pomocą wciągarek lub wciągników,
g)
podesty ruchome, przystosowane do przemieszczania w pionie platform roboczych,
h)
dźwignice linotorowe, w których jedna lub więcej lin nośnych rozpiętych między podporami stanowi tor jezdny do przemieszczania ładunków.
§  6.
1.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa w obiektach jądrowych, a także w transporcie materiałów promieniotwórczych, poddaje się przepisom ustawy następujące urządzenia techniczne:
1)
urządzenia obiektów wyposażonych w reaktory jądrowe, a w szczególności:
a)
zbiorniki i elementy konstrukcyjne reaktorów,
b)
systemy i urządzenia chłodzenia reaktorów, w tym chłodzenia powyłączeniowego i awaryjnego, oraz systemy wytwarzania pary,
c)
systemy i urządzenia stabilizacji ciśnienia w obiegach chłodzenia reaktorów,
d)
rurociągi i ich urządzenia wsporcze z wyłączeniem rurociągów w obiegu wtórnym o średnicy mniejszej niż 0,032 m,
e)
zawory, z wyłączeniem zaworów w obiegu wtórnym o średnicy mniejszej niż 0,032 m,
f)
pompy obiegowe i zasilające,
g)
zbiorniki cieczy i gazów,
2)
urządzenia (i wyposażenie) gospodarki paliwem jądrowym i gospodarki odpadami promieniotwórczymi,
3)
elementy konstrukcyjne zabudowane w reaktorach, w których znajduje się inny czynnik niż chłodziwo reaktora, niezależnie od jego ciśnienia, a także jeśli jest nim ten sam czynnik, ale o różnym ciśnieniu (sondy, pętle itp.).
2.
Przepisom ustawy poddaje się ponadto następujące urządzenia techniczne:
1)
kotły cieczowe, nie wymienione w § 5 pkt 1 lit. b), przeznaczone do podgrzewania cieczy bez zmiany jej stanu skupienia,
2)
bezciśnieniowe zbiorniki-cysterny, przeznaczone do przewozu drogowego i kolejowego materiałów niebezpiecznych, których przewóz jest dopuszczony na podstawie przepisów szczególnych, oraz kontenery do transportu wypalonego paliwa jądrowego,
3)
rurociągi parowe oraz ich armatura, łączące kocioł z turbiną w blokach energetycznych,
4)
przenośniki przeznaczone do przemieszczania osób w pionie, w poziomie lub pod kątem jako środki transportowe o zasięgu ograniczonym i ruchu ciągłym, a w szczególności:
a)
przenośniki kabinowe,
b)
schody ruchome,
c)
chodniki ruchome,
5)
urządzenia techniczne baz przeładunkowych w portach morskich, a w szczególności:
a)
urządzenia służące do manipulacji kontenerami w płaszczyźnie poziomej i pionowej,
b)
urządzenia ciągów technologicznych przeładowczych towarów, składające się z urządzeń załadowczych, wyładowczych lub podających towary,
6)
układnice do układania torów, których udźwig jest równy 5 t lub większy od 5 t,
7)
rurociągi technologiczne o średnicy nominalnej większej od 50 mm, służące do transportu:
a)
cieczy lub gazów toksycznych o ciśnieniu roboczym powyżej 0,6 MPa (6 kG/cm2),
b)
cieczy lub gazów palnych o ciśnieniu powyżej 0,6 MPa (6 kG/cm2),
c)
pary wodnej o ciśnieniu roboczym powyżej 3,2 MPa (32 kG/cm2),
d)
wody gorącej w instalacjach kotłowych o temperaturze powyżej 423 K (150 °C),
8)
urządzenia transportowe linowe i linowo-terenowe, służące do publicznego przewozu osób w celach turystyczno-sportowych.