Przepisy ogólne. - Rozdział 1 - Dozór techniczny. - Dz.U.1981.8.34 - OpenLEX

Rozdział 1 - Przepisy ogólne. - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1981.8.34

Akt utracił moc
Wersja od: 24 marca 1981 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne.

§  1.
1.
Rozporządzenie określa:
1)
rodzaje urządzeń technicznych, podlegających dozorowi technicznemu,
2)
zakres dozoru technicznego nad poszczególnymi urządzeniami technicznymi,
3)
organy dozoru technicznego, ich organizację, podporządkowanie oraz zakres działania.
2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 31 stycznia 1961 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 5, poz. 31),
2)
przepisach dozoru technicznego - rozumie się przez to:
a)
przepisy ustawy,
b)
przepisy wydane na podstawie ustawy,
c)
techniczne warunki dotyczące poszczególnych rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.
§  2.
Dozór techniczny polega na wykonywaniu czynności zmierzających do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania podlegających dozorowi technicznemu urządzeń technicznych, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego, mienia lub środowiska.
§  3.
1.
Dozór techniczny nad poszczególnymi rodzajami urządzeń technicznych jest wykonywany w pełnym rozmiarze czynności dozorowych określonych w art. 3 ust. 1 ustawy (dozór stały) lub w rozmiarze ograniczonym do wykonywania niektórych czynności dozorowych z zakresu dozoru stałego w zależności od zagrożenia, jakie stwarzają te urządzenia.
2.
Czynności dozorowe mogą być wykonywane także w toku:
1)
opracowywania projektów urządzeń oraz budowy ich prototypów,
2)
wytwarzania materiałów przeznaczonych do budowy urządzeń,
3)
wytwarzania urządzeń.
§  4.
1.
Urządzenia techniczne powinny być projektowane, wytwarzane, eksploatowane i naprawiane zgodnie z normami oraz przepisami dozoru technicznego.
2.
Urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu, dla których polskie organy dozoru technicznego nie ustaliły technicznych warunków, mogą być projektowane, wytwarzane, eksploatowane i naprawiane według technicznych warunków, które zostaną uznane przez polski organ dozoru technicznego.
3.
Wykonywanie przez organ dozoru technicznego czynności dozorowych nie zwalnia projektantów, wytwórców, użytkowników oraz jednostek naprawiających urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu od odpowiedzialności za ich odpowiednią jakość, zgodność z normami, przepisami dozoru technicznego oraz innymi przepisami szczególnymi, a także dbałości o ich właściwą eksploatację i naprawy.