Art. 4. - Dozór techniczny. - Dz.U.1961.5.31 - OpenLEX

Art. 4. - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.5.31

Akt utracił moc
Wersja od: 9 lutego 1961 r.
Art.  4.
1.
Organami dozoru technicznego są: Urząd Dozoru Technicznego, podległe temu Urzędowi jednostki terenowe oraz inne organy określone przez Radę Ministrów.
2.
Urząd Dozoru Technicznego podlega Ministrowi Górnictwa i Energetyki.
3.
Rada Ministrów określi szczegółowo w drodze rozporządzenia organy dozoru technicznego, ich organizację, podporządkowanie oraz zakres działania przy zapewnieniu tym organom niezależności ich decyzji w sprawach objętych dozorem technicznym.