Art. 16. - Dozór techniczny. - Dz.U.1961.5.31 - OpenLEX

Art. 16. - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.5.31

Akt utracił moc
Wersja od: 9 lutego 1961 r.
Art.  16.
1.
Kto nie wykonuje obowiązku zawiadomienia organu dozoru technicznego o awarii lub niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia technicznego lub o nieszczęśliwym wypadku związanym z eksploatacją urządzenia technicznego,

podlega karze grzywny w wysokości do 4.500 złotych.

2.
Orzekanie w sprawach określonych w ust. 1 następuje w trybie przepisów o orzecznictwie karno-administracyjnym.