Art. 12. - Dozór techniczny. - Dz.U.1961.5.31 - OpenLEX

Art. 12. - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.5.31

Akt utracił moc
Wersja od: 9 lutego 1961 r.
Art.  12.
1.
Za czynności organów dozoru technicznego pobierane będą opłaty w wysokości ustalonej w trybie przepisów o ustalaniu cen, opłat i stawek taryfowych.
2.
Należności, przypadające organom dozoru technicznego za ich czynności, podlegają ściągnięciu w trybie egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.