Art. 1. - Dozór techniczny. - Dz.U.1961.5.31 - OpenLEX

Art. 1. - Dozór techniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.5.31

Akt utracił moc
Wersja od: 9 lutego 1961 r.
Art.  1.
1.
Ustanawia się dozór techniczny nad:
1)
kotłami parowymi i wodnymi,
2)
stałymi i przenośnymi zbiornikami ciśnieniowymi,
3)
wytwornicami acetylenowymi,
4)
dźwignicami,

zwanymi w dalszych przepisach ustawy "urządzeniami technicznymi".

2.
Rada Ministrów określi szczegółowo w drodze rozporządzenia rodzaje urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.
3.
Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia poddać przepisom niniejszej ustawy urządzenia techniczne nie wymienione w ust. 1.