Dozór nad mlekiem i jego przetworami na obszarze województwa śląskiego. - Dz.U.1939.63.424 - OpenLEX

Dozór nad mlekiem i jego przetworami na obszarze województwa śląskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.63.424

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 lipca 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 30 czerwca 1939 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o dozorze nad mlekiem i jego przetworami na obszarze województwa śląskiego.

Na podstawie art. 8 lit. a), b), d), e) i g) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o dozorze nad artykułami żywności i przedmiotami użytku (Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 343), art. 1 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 czerwca 1932 r. o przekazaniu zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawach zdrowia publicznego Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej (Dz. U. R. P. Nr 52, poz. 493), art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 lipca 1932 r. o wprowadzeniu nazwy "Minister Opieki Społecznej" i "Ministerstwo Opieki Społecznej" (Dz. U. R. P. Nr 64, poz. 597) oraz w związku z ustawą śląską z dnia 16 maja 1934 r. o dozorze nad artykułami żywności i przedmiotami użytku (Dz. U. Śl. Nr 14, poz. 27), zarządzam co następuje:
Przepisy rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 9 grudnia 1932 r., wydanego w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu, o dozorze nad mlekiem i jego przetworami (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr 19, poz. 128), sprostowanego obwieszczeniem z dnia 17 czerwca 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr 47, poz. 378) - obowiązują na obszarze województwa śląskiego z uwzględnieniem zmian następujących:
1)
§ 9 otrzymuje brzmienie:

"Sprawę budowy obór oraz warunki techniczne i sanitarne, jakim powinny odpowiadać obory, określają przepisy ustawy śląskiej z dnia 10 marca 1938 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. Śl. Nr 7, poz. 17);

2)
w § 10 ust. (3) otrzymuje brzmienie:

"(3) W gminach miejskich, uzdrowiskach, posiadających charakter użyteczności publicznej oraz w uzdrowiskach, osadach fabrycznych i ośrodkach robotniczych w razie rozciągnięcia na nie przepisów budowlanych dla gmin miejskich (ustawa śląska z dnia 10 marca 1938 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli Dz. U. Śl. Nr 7, poz. 17) obornika (nawozu) nie wolno przetrzymywać w oborach, produkujących mleko, przeznaczone do sprzedaży lub innego obiegu".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.