Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.332 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2020 r.
Art.  56.  [Dane gromadzone w Rejestrze Dowodów Osobistych]
1.  W Rejestrze Dowodów Osobistych gromadzi się:
1) dane, o których mowa w art. 28 pkt 1-7;
2) fotografię, o której mowa w art. 29;
3) dane dotyczące wniosku o wydanie dowodu osobistego:
a) numer wniosku,
b) datę złożenia wniosku,
c) oznaczenie organu wydającego dowód osobisty,
d) status wniosku,
e) dane o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania: datę pozostawienia wniosku bez rozpoznania, oznaczenie organu pozostawiającego wniosek bez rozpoznania oraz przyczynę pozostawienia wniosku bez rozpoznania;
4) dane dotyczące dowodu osobistego:
a) serię i numer dowodu osobistego,
b) datę ważności,
c) oznaczenie organu wydającego dowód osobisty,
d) status dowodu osobistego:
datę wydania,
datę przekazania do organu gminy,
datę przyjęcia w organie gminy,
datę odbioru przez obywatela,
datę unieważnienia,
przyczynę unieważnienia,
oznaczenie organu unieważniającego,
datę przekazania danych o unieważnieniu do Systemu Informacyjnego Schengen,
datę i czas zawieszenia,
oznaczenie organu zawieszającego,
datę i czas cofnięcia zawieszenia,
oznaczenie organu cofającego zawieszenie,
datę ważności w przypadku, o którym mowa w art. 12g ust. 3,
status warstwy elektronicznej,
e) przyczynę wydania dowodu osobistego,
f) numer i datę wydania decyzji, o której mowa w art. 32, oraz oznaczenie organu wydającego decyzję,
g) numer i datę wydania decyzji, o której mowa w art. 52, oraz oznaczenie organu wydającego decyzję;
5) (uchylony).
6) dane dotyczące utraconych i błędnie spersonalizowanych blankietów dowodów osobistych:
a) serię i numer blankietu,
b) przyczynę wybrakowania blankietu,
c) datę wybrakowania blankietu,
d) przyczynę utraty blankietu,
e) datę utraty blankietu,
f) datę zgłoszenia do Systemu Informacyjnego Schengen;
7) dane zawarte w ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych dotyczące dowodów osobistych wydanych na podstawie wniosków złożonych od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 28 lutego 2015 r.;
8) dane o dowodach osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r., zawarte dotychczas w rejestrze PESEL.
2.  Danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych nie usuwa się.
3.  W Rejestrze Dowodów Osobistych gromadzi się dane dotyczące wszystkich dowodów osobistych spersonalizowanych dla danej osoby, w tym nieważnych i spersonalizowanych wadliwie.