Art. 55. - [Rejestr Dowodów Osobistych] - Dowody osobiste.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.671 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2023 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  55.  [Rejestr Dowodów Osobistych]
1. 
Rejestr Dowodów Osobistych jest rejestrem centralnym prowadzonym w systemie teleinformatycznym.
2. 
Utrzymanie i rozwój Rejestru Dowodów Osobistych, w celu realizacji zadań określonych w ustawie, zapewnia minister właściwy do spraw informatyzacji, w tym:
1)
zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do Rejestru Dowodów Osobistych;
2)
zapewnia integralność danych w Rejestrze Dowodów Osobistych;
3)
zapewnia dostępność systemu teleinformatycznego, w którym Rejestr Dowodów Osobistych jest prowadzony, dla podmiotów przetwarzających dane w tym rejestrze;
4)
przeciwdziała uszkodzeniom systemu teleinformatycznego, w którym Rejestr Dowodów Osobistych jest prowadzony;
5)
określa zasady bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych osobowych;
6)
określa zasady zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych;
7)
zapewnia rozliczalność działań dokonywanych na danych Rejestru Dowodów Osobistych;
8)
zapewnia poprawność danych przetwarzanych w Rejestrze Dowodów Osobistych.
3. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych uczestniczy w realizacji zadań związanych z rozwojem Rejestru Dowodów Osobistych, z wyłączeniem zadań pozostających w wyłącznej właściwości ministra właściwego do spraw informatyzacji.
4. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych zapewnia funkcjonowanie wydzielonej sieci umożliwiającej dostęp organom, o których mowa w ust. 7, do Rejestru Dowodów Osobistych.
5. 
Minister właściwy do spraw zagranicznych zapewnia funkcjonowanie wydzielonej sieci umożliwiającej dostęp konsulom do Rejestru Dowodów Osobistych.
6. 
Dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzają bezpośrednio w czasie rzeczywistym:
1)
organ gminy właściwy do wydania dowodu osobistego w zakresie:
a)
danych zawartych we wniosku o wydanie dowodu osobistego określonych w art. 28 pkt 1-9 wraz z zeskanowaną fotografią albo plikiem zawierającym fotografię oraz danych określonych w art. 56 ust. 1 pkt 2a i 2b, pkt 3 lit. b, pkt 4 lit. d tiret od trzeciego do szóstego, tiret dziewiąte i jedenaste oraz lit. e,
b)
daty i przyczyny pozostawienia wniosku o wydanie dowodu osobistego bez rozpoznania,
c)
numeru i daty wydania decyzji administracyjnej o odmowie wydania dowodu osobistego, o której mowa w art. 32,
d)
numeru i daty wydania decyzji administracyjnej o stwierdzeniu nieważności dowodu osobistego, o której mowa w art. 52;
1a)
organ gminy, do którego przekazano dowód osobisty, w zakresie danych określonych w art. 56 ust. 1 pkt 4 lit. d tiret piętnaste;
2)
minister właściwy do spraw wewnętrznych - w zakresie danych określonych w art. 56 ust. 1, z wyłączeniem danych wprowadzonych przez organ gminy.
6a. 
Dane z Rejestru Dowodów Osobistych przekazywane są do rejestru PESEL, Krajowego Systemu Informacyjnego Policji i Systemu Informacyjnego Schengen.
7. 
W celu realizacji zadań określonych w ustawie dostęp do Rejestru Dowodów Osobistych posiadają: organ gminy, wojewoda, konsul, minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz minister właściwy do spraw informatyzacji.
7a. 
Rejestr Dowodów Osobistych jest prowadzony w sposób umożliwiający Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przetwarzanie danych niezbędnych do sporządzania i wydawania dokumentów, o których mowa w art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 2333), i zapewniający ochronę informacji niejawnych.
8. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).