Art. 48a. - [Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych] - Dowody osobiste.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.671 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2023 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  48a.  [Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych]
1. 
Posiadacz dowodu osobistego, w przypadku podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania jego danych osobowych, może zgłosić osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy w celu unieważnienia posiadanego dowodu osobistego.
2. 
Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na formularzu zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.
3. 
Przepisy art. 47 ust. 2, 4 i 4a stosuje się odpowiednio.
4. 
Formularz, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1)
dane, o których mowa w art. 28 pkt 1-6, oraz dane, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. a i b;
2)
własnoręczny czytelny podpis zgłaszającego, a w przypadku formularza złożonego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej - kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty.
5. 
(uchylony).