Art. 29a. - [Potwierdzenie tożsamości i obywatelstwa osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego] - Dowody osobiste.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.671 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2023 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  29a.  [Potwierdzenie tożsamości i obywatelstwa osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego]
1. 
Organ gminy potwierdza tożsamość i obywatelstwo osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego na podstawie ważnego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego tej osoby, a w przypadku osoby, która nabyła obywatelstwo polskie - na podstawie dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, albo danych zawartych w rejestrze PESEL oraz w Rejestrze Dowodów Osobistych, jeżeli osoba ta nie posiada tych dokumentów.
2. 
Organ gminy może potwierdzić tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego na podstawie innego dokumentu zawierającego fotografię, jeżeli osoba ta nie posiada ważnego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego.
2a.  15
 Organ gminy nie może potwierdzić tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego na podstawie dokumentu mObywatel, o którym mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel.
3. 
Organ gminy, w celu potwierdzenia tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, może dodatkowo żądać podania:
1)
nazwiska rodowego i poprzednio noszonego nazwiska, jeżeli były zmieniane;
2)
nazwisk, w tym rodowych, i imion rodziców;
3)
dat i miejsc urodzenia rodziców.
4. 
Organ gminy porównuje dane zawarte w Rejestrze Dowodów Osobistych lub w rejestrze PESEL z danymi zawartymi we wniosku o wydanie dowodu osobistego i w przedkładanej dokumentacji oraz z danymi, o których mowa w ust. 3.
5. 
Organ gminy, w przypadku stwierdzenia niezgodności danych zawartych we wniosku o wydanie dowodu osobistego z danymi zawartymi w rejestrach lub w przedłożonej dokumentacji, podejmuje działania celem usunięcia tej niezgodności, zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510, 1000, 1641 i 1978 oraz z 2022 r. poz. 350).
6. 
Organ gminy we wniosku o wydanie dowodu osobistego odnotowuje sposób potwierdzenia danych.
15 Art. 29a ust. 2a dodany przez art. 37 pkt 5 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1234) zmieniającej nin. ustawę z dniem 14 lipca 2023 r.