§ 5. - Dowody osobiste.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.100.898

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 grudnia 1928 r.
§  5.
Osoba, która chce uzyskać zaświadczenie w dowodzie osobistym, że jest obywatelem polskim, powinna wnieść odpowiednie podanie do właściwej, podług jej miejsca zamieszkania, powiatowej władzy administracji ogólnej.

Do podania należy dołączyć dowody, pozwalające stwierdzić obywatelstwo polskie wnoszącego.