§ 4. - Dowody osobiste.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.100.898

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 grudnia 1928 r.
§  4.
Gminy prowadzą ewidencję wydanych dowodów osobistych, zamieszczając w wykazie imię i nazwisko właściciela dowodu, datę wystawienia i Nr. dowodu (załącznik Nr. 2); drugie egzemplarze fotografji przechowuję się w aktach.