§ 2. - Dowody osobiste.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.100.898

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 grudnia 1928 r.
§  2.
Na dowodzie umieszcza się jeden egzemplarz fotografji.

Przed wydaniem dowód osobisty powinien być podpisany przez osobę, dla której jest przeznaczony. Jeżeli osoba ta jest niepiśmienną, okoliczność tę należy stwierdzić w rubryce przeznaczonej na podpis.