§ 1. - Dowody osobiste.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.100.898

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 grudnia 1928 r.
§  1.
Każda osoba zapisana do rejestru meldunkowego, jako zamieszkała w gminie, może żądać wydania jej przez tę gminę dowodu osobistego według wzoru, ustalonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia (załącznik Nr. 1).

Przy zgłoszeniu żądania należy złożyć 60 gr. tytułem zwrotu kosztów druku, oraz dwa egzemplarze fotografji wymiaru 4x5 cm.