Dowody osobiste.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.100.898

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 grudnia 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 29 listopada 1928 r.
o dowodach osobistych.

Na podstawie art. 18, 29 i 30 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o ewidencji i kontroli ruchu ludności (Dz. U. R. P. Nr. 32, poz. 309) zarządzam co następuje:
Każda osoba zapisana do rejestru meldunkowego, jako zamieszkała w gminie, może żądać wydania jej przez tę gminę dowodu osobistego według wzoru, ustalonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia (załącznik Nr. 1).

Przy zgłoszeniu żądania należy złożyć 60 gr. tytułem zwrotu kosztów druku, oraz dwa egzemplarze fotografji wymiaru 4x5 cm.

Na dowodzie umieszcza się jeden egzemplarz fotografji.

Przed wydaniem dowód osobisty powinien być podpisany przez osobę, dla której jest przeznaczony. Jeżeli osoba ta jest niepiśmienną, okoliczność tę należy stwierdzić w rubryce przeznaczonej na podpis.

Dane, podlegające umieszczeniu na dowodzie osobistym, nie mogą być sprzeczne z danemi, znajdującemi się w rejestrze meldunkowym gminy. W razie rozbieżności należy spowodować odpowiednie sprawdzenie i sprostowanie.
Gminy prowadzą ewidencję wydanych dowodów osobistych, zamieszczając w wykazie imię i nazwisko właściciela dowodu, datę wystawienia i Nr. dowodu (załącznik Nr. 2); drugie egzemplarze fotografji przechowuję się w aktach.
Osoba, która chce uzyskać zaświadczenie w dowodzie osobistym, że jest obywatelem polskim, powinna wnieść odpowiednie podanie do właściwej, podług jej miejsca zamieszkania, powiatowej władzy administracji ogólnej.

Do podania należy dołączyć dowody, pozwalające stwierdzić obywatelstwo polskie wnoszącego.

Zaświadczenie powinno mieć następujące brzmienie: "Stosownie do art. 19 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o ewidencji i kontroli ruchu ludności (Dz. U. R. P. Nr. 32, poz. 309) zaświadczam, że wymieniony w niniejszym dowodzie p............................ jest obywatelem polskim, co zostało stwierdzone na podstawie ..............................................."
Do chwili założenia wspomnianych w § 1 niniejszego rozporządzenia rejestrów meldunkowych będzie uprawniona do otrzymania dowodu osobistego każda osoba, która jest zameldowana w danej gminie według obowiązujących dotychczas przepisów i tam zamieszkuje.
Przepisy art. 18 i 19 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o ewidencji i kontroli ruchu ludności (Dz. U. R. P. Nr. 32, poz. 309), oraz wynikające z tych przepisów sankcje karne, przewidziane w rozdziale V tegoż rozporządzenia, wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1929 r.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1929 r.

ZAŁĄCZNIKI

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr. 1

WZÓR DOWODU OSOBISTEGO.

Karta sztywnego papieru koloru szaro-niebieskiego, wymiarów 12 X 16 cm., złożona przez środek, tworzy cztery strony (o wymiarach 8 X 12 cm.), na których mają być zamieszczone następujące oznaki i napisy:

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr. 2

EWIDENCJA DOWODÓW OSOBISTYCH

wydanych przez Zarząd gminy ............................................

grafika