§ 9. - Dotacje przeznaczone na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.67.693

Akt utracił moc
Wersja od: 14 sierpnia 2001 r.
§  9.
1.
Przedsiębiorstwo, o którym mowa w § 2 ust. 1, które otrzymało dotacje, jest obowiązane sporządzić i przekazać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki sprawozdania:
1)
kwartalne - do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału,
2)
roczne - do dnia 31 stycznia roku następującego po rozliczonym roku budżetowym.
2.
Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać rozliczenia wypłaconych kwot dotacji na cele określone we wniosku.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do likwidatora.