§ 8. - Dotacje przeznaczone na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.67.693

Akt utracił moc
Wersja od: 14 sierpnia 2001 r.
§  8.
Przyznawana przez ministra właściwego do spraw gospodarki dotacja jest wypłacana w ratach na specjalnie w tym celu utworzony przez przedsiębiorstwo, o którym mowa w § 2 ust. 1, rachunek bankowy.