§ 5a. - Dotacje przeznaczone na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.67.693

Akt utracił moc
Wersja od: 14 sierpnia 2001 r.
§  5a. 1
 
1.
Przepisy § 5 stosuje się odpowiednio, gdy postanowieniem właściwego sądu ogłoszono upadłość przedsiębiorstwa, o którym mowa w § 2 ust. 1.
2.
Z wnioskiem o przyznanie środków z dotacji, z przeznaczeniem na dofinansowanie odpraw, o których mowa w § 5 ust. 1, występuje syndyk.
3.
Przepisy § 3 ust. 3, § 9 i 10 stosuje się odpowiednio.
1 § 5a dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2001 r. (Dz.U.01.84.918) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 sierpnia 2001 r.