§ 4. - Dotacje przeznaczone na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.67.693

Akt utracił moc
Wersja od: 14 sierpnia 2001 r.
§  4.
1.
Odprawy i nagrody, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, są przyznawane w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2.
Minister właściwy do spraw gospodarki ustala wysokość dofinansowania tych odpraw i nagród na podstawie porozumienia, o którym mowa w § 2 ust. 2, w granicach wynikających z zabezpieczonej w budżecie kwoty na ten cel i do wysokości 50% kwoty tych odpraw.